Link Rekaman Khutbah Jumat saya 31/08/2012

Link Rekaman Khutbah Jumat saya pada 31 Agustus 2012 dengan judul : Ramadhan diantara konflik Sunni dan Syiah

Link : http://www.4shared.com/mp3/jORmcS8L/KhutbahJumat31Agustus2012.html

Lainnya :

https://arsiparmansyah.wordpress.com/2012/08/04/download-rekaman-khutbah-jumat-saya-03-agustus-2012/

Apakah saya seorang Syi’ah?

Apakah saya seorang Syi’ah?

Oleh : Armansyah

Saya bukan orang syiah, sayapun bukan orang sunni. Saya seorang muslim tanpa sekatan golongan. Cara saya bermadzhab adalah talfiq. Ini pernah diserukan oleh Buya Hamka. 

Saya juga dominan pada ra’yu. Apakah salah? tidak, ini yang dulu dianut oleh kelompoknya Imam Abu Hanifah di Iraq. Buat yg belum tahu, beliau salah satu imam madzhab Ahlussunnah. Metode ra’yu ini pula yang dulu ditempuh dan dirintis oleh Umar ibn Khattab sewaktu menjadi Khalifah ke-2. Begitupula oleh kelompok Muktazilah dimasa awalnya sebelum terjadi penyimpangan disana-sini. Jadi, bisa saja pemahaman saya sesuai dgn madzhab Syafe’i, Hanafi, Maliki, Ja’fari atau Hambali begitupula sebaliknya. 

Pembelaan saya pada syiah tidak berarti bahwa saya harus syiah, semata-mata atas dasar keadilan dan keobyektifitasan sesuai surah al-Maaidah ayat 8 dan nash lain terkait. Taqiyyah bukan cara saya meskipun diperbolehkan oleh nash agama. Taqiyyah bagi saya sikap yang tidak ksatria untuk seorang laki-laki sejati. 

Saya belajar dari banyak orang dan sumber, saya belajar dari Nazwar Syamsu, Abu Sangkan, Agus Mustofa, teman-teman Salafy IndonesiaPersyarikatan MuhammadiyahNahdlatul Ulama, Quraish Shihab dan lain sebagainya. Referensi saya dimulai dari Ibnu Katsir, Husain Haekal, Thabari, Ibnu Rusyid, Al-Ghazali, Khomeini, Qardhawi, Ali Syari’ati dan sebagainya. Saya menggunakan secara khusus kitab-kitab karya 9 Imam hadis yang diakui oleh kelompok sunni, al-Kafi, Nahjul Balaghah, Maktabah Syamila, Bulughul Maram, Ihya Ulumiddin, Nailul Authar dan sebagainya. 

Sekedar berbagi pengetahuan saja, bahwa konsep talfiq atau mengambil rujukan dari berbagai madzhab adalah hal yang boleh.

Menurut  ulama Hanafiyah yaitu Al-Kamal ibnul Humam dan juga muridnya Ibnu Amir al-Hajj dalam kitab at-Tahrir dan juga syarahnya berkata, “Sesungguhnya seorang muqallid boleh bertaklid kepada siapa saja yang ia kehendaki. Apabila seorang awam dalam setiap menghadapi permasalahan mengambil pendapat mujtahid yang dianggap ringan olehnya, maka hal yang demikian itu boleh dan saya tidak menemukan dalil yang melarangnya baik dalil naqli maupun aqli. Apabila ada seseorang yang mencari-cari pendapat yang dirasa ringan dari pendapat para mujtahid yang memang mempunyai kelayakan untuk berijtihad, maka saya tidak menemukan dalil bahwa syara mencela sikap seperti ini. Bahkan, Rasulullah saw. suka terhadap hal yang memudahkan umatnya.”

Dalam kitab Tanqih al-Fatawa al-Hamidi- yah karya Ibnu Abidin disebutkan bahwa hu- kum dapat ditetapkan dari gabungan berbagai pendapat. Al-Qadhi ath-Thursusi (wafat 758 H) juga membolehkan yang demikian. Mufti Romawi Abus Su’ud al-Amadi (wafat 983 H) dalam Fatawa-nya juga membolehkan. Ibnu Nujaim al-Mishri (wafat 970 H] dalam kitab kecilnya, Fi Bai’ aI-Waqf bi Ghubnin Fakhisyin juga menegaskan bolehnya talfiq.Dalam Fatawa al-Bazaziyah juga disebutkan bolehnya talfiq. Amir Bada Syah (w. 972 H) juga berpendapat bahwa talfiq adalah boleh. Pada tahun 1307 H mufti Nablis, Munib Afandi al-Hasyimi, mengarang kitab kecil mengenai masalah taqlid, di mana beliau mendukung praktik taqlid secara mutlak. Pakar fiqih yang hidup sezaman dengan mufti Nablis, Syekh Abdurrahman al-Bahrawi mengatakan bahwa, “Sesungguhnya pengarah risalah tersebut telah menerangkan perkara yang haq dengan cara yang benar.”

(lihat: http://pustaka.abatasa.co.id/pustaka/detail/fiqih/ilmu-fiqih/1047/pendapat-ulama-yang-membolehkan-talfiq.html)

Kesimpulannya adalah keputusan yang menyebar dan masyhur di kalangan masyarakat menyatakan bahwa talfiq tidak boleh. Namun, banyak ulama yang tidak setuju dengan keputusan itu dan menyatakan bahwa talfiq boleh dengan berdasarkan kepada dalil-dalil yang banyak dan shahih. Saya satu diantara orang yang sepakat bahwa hukum talfiq adalah boleh. Bagaimanapun dijaman Rasul dahulu, tidak pernah ada madzhab A, B, C dan sebagainya. Jadi, sah saja sifatnya jika kita kembalikan pada hukum asalnya.

Inilah klarifikasi tentang saya untuk anda yang belum mengetahuinya. Bagi yang ingin diskusi, silahkan bergabung di Milis_Iqra yg saya bentuk sejak 2006 di googlegroups dan 2012 di fesbuk > http://www.facebook.com/groups/217288061734395/

Note.
23:53. Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing).

30:32. yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

42:13. Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Shahih Bukhari 6557 secara ringkas: dari Nabi SAW; Hendaklah kamu selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka! Aku (Khudzaifah Ibnul yaman) bertanya; kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana? Nabi menjawab; hendaklah kau jauhi seluruh firqah (kelompok-kelompok) itu, sekalipun kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu.

Ra’yu itu lebih mengutamakan akal pikiran dalam mencerna nash, sementara taqiyyah itu berdusta didepan orang sementara dibelakang orang itu mereka mengingkarinya. 

Nash Ra’yu ada banyak sekali dalam al-Qur’an dengan istilah berbeda, mulai dari ulul albab dan lain-lain termasuk surah Yunus ayat 100. Sementara nash taqiyyah adalah surah 16/106 dan 2/173 sementara didalam hadis salah satunya :

Musnad Ahmad 26289: Rasulullah SAW bersabda: “Setiap perbuatan dusta akan dicatat atas anak adam kecuali tiga hal; seorang suami yang berbohong kepada isterinya supaya isterinya ridla, atau seseorang yang berdusta dalam rangka strategi perang dan seseorang yang berbohong di antara kedua belah pihak dari kaum muslimin untuk mendamaikan keduanya.”

Milis_Iqra kini ada di Facebook

Milis_Iqra kini hadir di Facebook, bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung dan berbagi ilmu dengan gaya perdiskusian yang santun dan khas Milis_Iqra@googlegroups.com, silahkan klik disini http://www.facebook.com/groups/217288061734395/ 

Seperti juga milis_iqra versi googlegroups, maka milis ini pun terbuka untuk diskusi lintas madzhab dan agama. Silahkan membaca peraturan dan tata tertib yang ada di http://www.facebook.com/groups/217288061734395/doc/217956095000925/

Milis_Iqra … dibuat sebagai wadah pembelajaran bagi mereka-mereka yang mau belajar tentang apa saja, mulai dari keagamaan sampai ilmu pengetahuan secara umum. Iqra artinya baca … dalam penafsiran lebih luas, membaca bukan hanya apa yang tertulis namun juga apa yang tidak tertulis, membaca tidak hanya apa yang ada dalam buku atau kitab namun juga membaca semua isi alam semesta ini.

Iqra adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Saw :

Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia ciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah karena Tuhanmu itu sangat mulia; Yang mengajar dengan Qalam. Dia mengajar manusia apa yang mereka tidak tahu – Qs. 96 al-alaq : 1 – 5

Membaca adalah awal dari berpikir. Awal dari mencari tahu dan melakukan penyelidikan, awal dari menganalisa serta awal dari suatu pemahaman ataupun kesimpulan.

Dari surah diatas kita bisa belajar banyak hal, bahwa Tuhan sendiri sejak awal tidak menyuruh manusia untuk mematikan rasio atau kemampuan intelegensianya, sebaliknya manusia disuruh untuk membaca kekuasaan Tuhannya, mewajibkan manusia menganalisa melalui ilmu kedokteran untuk mencari tahu bagaimana proses awal dari kelahiran manusia itu sendiri sehingga diharapkan manusia itu menjadi sadar betapa kompleks dan rapinya karya Tuhan dalam penciptaan, karena itu secara sadar dan logis kitapun diharapkan untuk memuliakan-Nya.

Continue reading

Fatwa dan Ijtihad Umar

Oleh : Armansyah

Semarak film OMAR yang ditayangkan oleh televisi MNCTV setiap waktu bersahur selama bulan Ramadhan 1433H lalu mengingatkan saya pada buku lawas diperpustakaan pribadi saya yang menceritakan perihal Fatwa dan Ijtihad dari Khalifah ke-2 umat Islam tersebut.

Berikut beberapa diantaranya yang mungkin bermanfaat untuk dishared:

 

Continue reading

Selamat Iedul Fitri 1433H

تَقَبَّلَ اللّهُ مِنَّ وَ مِنْكُمْ صِيَمَنَا وَ صِيَمَكُمْ كُلُّ عَامٍ وَ أَنْتُمْ بِخَيْرٍ

Taqabalallahu minna wa minkum shiyamana wa siyamakum, kullu amien wa antum bi khair

Ketika nafas dibadan masih bisa berhembus, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa memegang. Itu artinya Tuhan masih sayang dan berkenan memberi waktu untuk kita memperbaiki diri. Ramadhan tahun ini bisa jadi terlewati sebagai ramadhan terakhir dalam kehidupan kita. Boleh jadi Ramadhan tahun depan, tubuh kita sudah terbujur kaku didalam tanah, melebur bersama tanah merah, hancur diurai oleh cecacingnya. Hidup dan mati ibarat dua sisi koin yang tak bisa dipisahkan. Jaraknya sangat dekat. Jangan tolak uluran tangan yang diberikan untuk meminta maaf atas semua salah dan khilafnya. 

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam kitab musnad Ahmad No hadis 9268: “Tidaklah seseorang memberikan maaf kecuali Allah akan tambahkan baginya kemuliaan”.

Olehnya maka saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan “Selamat Hari Raya ‘Iedul Fitri 1433H, Mohon Maaf Lahir dan Batin”, Semoga amal ibadah shaum kita diterima oleh Allah Azza Wajalla dan kita semua kembali menjadi fitri.

Arman & Kel.

Menolak mengkafirkan malah dikafirkan! Sebuah catatan untuk grup Muhammadiyah

By Armansyah

Menolak mengkafirkan malah dikafirkan !
Sebuah catatan untuk grup Muhammadiyah

Judul ini mungkin dirasa provokatif oleh anda, tetapi itulah faktanya. Ketika kita menolak mengikuti pemahaman segelintir orang untuk mengkafirkan dan menyesatkan sekelompok orang, sekte atau madzhab tertentu didalam Islam maka kita dianggap bagian dari kelompok dan sekte orang tersebut. 

Hal ini saya alami dalam salah satu grup diskusi milik ormas Muhammadiyah di facebook dengan alamat http://www.facebook.com/groups/warga.muhammadiyah/. Diskusi itu sendiri berkaitan dengan perbedaan pandangan antara sesama member disana berkaitan status para sahabat Rasul yang dianggap semuanya bersifat adil yang kemudian setelah saya intervensi dengan pandangan saya berkaitan itu (silahkan cek disini untuk detilnya : https://arsiparmansyah.wordpress.com/2007/08/28/sahabat-nabi-tidak-selamanya-benar/ ) kemudian saya dihujat dan dituduh sebagai penganut Syiah.

Continue reading

Ajakan Umroh 2013

Sahabat Muslim, saya mengajak anda semua untuk melakukan ibadah umrah bersama-sama tahun depan, 2013 InsyaAllah. Kita mulai menabung dan mencicil dari sekarang. Kuota untuk haji dari pemerintah sudah mencapai tahun 2021. Terlalu lama kita menanti untuk bisa menjejakkan kaki ketanah suci, itupun jika umur masih panjang. 

Kita menghabiskan banyak uang untuk hal yang kadang tidak terlalu berguna, bahkan kadang kita melancong jauh sampai kesingapura, malaysia, hongkong dan amerika hingga ke eropa. Kenapa kita tidak terpanggil untuk berumrah kebaitullah Mekkah dan ziarah ketanah Nabi, Madinah. Itulah syetannya kita, jarang terketuk kalau bicara soal agama, padahal inilah perjalanan spiritual kita, mencari arti dari tujuan kehidupan didunia. Mari sama kita lafaskan seruan berikut, mudah-mudahan anda dan saya serta kita semua tahun depan 2013 bisa berada bersama satu pesawat, satu penginapan dan satu langkah dalam ibadah. Saya tunggu anda menghubungi saya.

لبيك اللهم لبيك . . . لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك 

Jangan tergiur dengan perjalanan Umroh dengan ongkos murah tetapi akhirnya anda batal berangkat dan uang lenyap tak tahu rimbanya karena tertipu. Hati-hati. Berangkatlah bersama penyedia jasa layanan Umroh dan Haji Plus terpercaya dan telah mendapat sertifikasi resmi dari IATA dan Amphuri serta mendapat pengakuan dari maskapai penerbangan domestik maupun internasional. Terdaftar resmi serta terbukti. Bisnisnya juga telah secara syar’i tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dp. Rp. 3,5 juta untuk umroh dan Rp. 5 juta untuk haji plus. Anda membawa 1 jemaah, anda akan mendapatkan 1.5 juta rupiah diminggu kedua, langsung ditransfer. Kami juga menawarkan kerjasama bisnis ini bagi anda yang berminat untuk bergabung dengan membuka perwakilan. Start investasi mulai dari 19,5 juta rupiah. Anda sudah bisa membuka perwakilan sendiri dan mendapat MOU dari Arminareka Perdana Pusat. Untuk meyakinkan anda, kami telah bekerjasama dengan Trans7 mempersembahkan Program Reality Show, dengan Tema “Kain Ihram” bercerita tentang perjuangan Para Leader Arminareka dalam memberangkatkan calon jamaah dari kalangan kaum dhuafa dan para ustadz yg tinggal dipelosok Indonesia. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Kami memberi bukti dan bukan sebatas janji. Hubungi saya dan istri : Armansyah / Mita Sepdaliadinomor 0821-76696160

Bagi kita, kaum muslimin dapat memenuhi panggilan Allah SWT ke Tanah suci merupakan dambaan dalam hidup ini. Akan tetapi untuk dapat memenuhi harapan itu diperlukan banyak persiapan dan kemampuan.

Alasan-alasan kenapa Saudara-saudara kita 

belum melaksanakan Ibadah Umroh/Haji :Tidak mampu menabung karena penghasilan lebih rendah dari kebutuhan hidup
Beranggapan bahwa biaya Umroh / Haji itu MAHAL.
Tidak / belum punya NIAT.
Tidak / belum tahu kalau Umroh / Haji itu wajib bagi yang mampu.
Tidak / belum tahu bahwa dengan Umroh / Haji maka kita bisa masuk surga.
Dan masih banyak alasan lainnya …,termasuk juga : Tidak tahu ada program cicilan / angsuran, yang dapat Membantu Mewujudkan Cita-cita Anda ke TANAH SUCI untuk melaksanakan Ibadah UMROH / HAJI. (seperti halnya solusi kredit Rumah / Mobil dan Sepeda Motor)

Dalam hal ini khususnya adalah masalah pembiayaannya. Karena memang diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk itu.

Bagi mereka yang mempunyai cukup keuangan, tanah yang luas atau simpanan barang berharga tentunya tidak ada masalah. Mereka tinggal ada kemauan dan niat saja.

Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak mampu secara financial ?

Kami tawarkan untuk Anda dengan sebuah konsep yang unik lagi menarik yaitu :

“ Bagaimana Membuat Orang Menjadi Mampu Untuk Umroh / Haji dan Sekaligus Membuat Orang itu Sejahtera “

Di sini orang yang tidak mampu diberikan solusinya supaya mampu bahkan jadi Sejahtera. Dua tawaran yang perlu mendapat perhatian bagi mereka yang mempunyai harapan ke tanah suci dan kehidupan yang lebih baik. Karena biasanya orang pergi haji atau umroh karena mereka benar-benar mampu secara financial.

Tetapi di sini orang yang tidak mampu diberikan solusinya supaya mampu bahkan tidak hanya mampu untuk berhaji atau umroh, tetapi diberi kemampuan untuk merubah masa depannya.

Inilah Revolusi di bidang haji / umroh, sebuah formulasi untuk membuat orang mampu dan sadar bahwa pada prinsipnya orang dapat memenuhi panggilan Allah ke Tanah suci, suci bukan karena ia mampu, tetapi ia memang ada kemauan. Karena berapa banyak orang yang mampu, tapi ternyata ia belum ada kemauan. Sementara banyak orang yang mau, tapi ternyata mereka belum ada kemampuan.

Program ini disebut Program Cicilan Umroh dan Haji Plus.

Dengan mengikuti Program Cicilan Umroh / Haji Plus , Insya Allah …. Impian Anda untuk dapat menunaikan ibadah umroh / haji plus ke Tanah Suci dapat segera terwujud. Lebih enaknya lagi program ini dapat Anda jalankan sesuai keinginan, keyakinan, dan kemampuan Anda.

Semua tergantung pilihan Anda. Bagaimana penjelasannya?

Bagi Anda Yang Sudah Siap Dana dan Keinginan. Anda dapat segera mendaftar untuk program umroh dan haji plus. Waktu & keberangkatan umroh terserah keinginan Anda, menyesuaikan jadwal yang tersedia. Sedangkan untuk haji plus, selain Anda yang menentukan, kita juga harus tetap tunduk pada kebijakan pemerintah.

Bagi Anda Yang Sudah Punya Keinginan Namun Dana Belum Cukup. Anda dapat segera mendaftar untuk program umroh dan haji plus. Dengan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 3.500.000 untuk umroh, dan Rp. 5.000.000 untuk haji. Adapun sisanya dapat Anda cicil tanpa batas waktu (dengan minimal cicilan sebesar Rp. 500.000 ke rekening PT. Arminareka Perdana). Anda juga diberi kesempatan oleh PT. Arminareka untuk menjalankan hak usaha yang otomatis didapat ketika kita membayar uang muka. Dengan hak usaha ini Anda bisa memperoleh komisi Rp. 1.500.000 untuk umroh, dan Rp.2.500.000 untuk program haji plus (Belum termasuk Bonus-Bonus lain + Program kesejahteraan Jamaah). Komisi inilah yang dipergunakan untuk melunasi kekurangan biayanya. Cara kedua ini adalah cara pintar bagi kita untuk mewujudkan impian pergi ke tanah suci dengan biaya relatif murah. Insya Allah Anda sudah terikat dan akan terus termotivasi utnuk segera memenuhi panggilan Allah, beribadah umroh / haji ke tanah suci.

Bagi Anda yang punya keinginan kuat untuk berangkat ke Tanah Suci tapi belum punya dana untuk setor uang muka, kami memberikan kesempatan untuk menjadi Agen Marketing kami. Setiap ada Jamaah baru yang mendaftar dan Setor uang muka lewat referensi Anda, maka Anda akan dapat komisi


 

Sekarang saatnya Action!

Kami yakin Anda memiliki impian dan tekad yang besar untuk berangkat Haji / Umroh. Silakan hubungi kami sekarang juga.

Kesempatan menjalankan ibadah Umroh / Haji ke Tanah Suci dengan cara yang MUDAH dan Masuk Akal ! Bahkan Bisa GRATISS

Mari, kuatkan niat dan tekad untuk segera beribadah ke tanah suci bersama PT. Arminareka. Dan juga biasakan diri kita untuk saling membantu sesama muslim mempermudah mewujudkan niat mereka memenuhi rukun Islam ke lima.

————————–————————–————————–————-

Bila Anda berminat ingin mengetahui secara detaill tentang Travel Biro kami, silahkan menghubungi kami untuk konsultasi / pendaftaran :

Armansyah/ Mita Sepdalia 
Armi Travel : Perwakilan resmi Arminareka Perdana 

Jl. Sosial No. 166 Km. 5 Palembang 
Telp. 0711-412747

Tips Memilih Travel Haji dan Umroh Agar Ibadah Anda Lancar

Continue reading

%d bloggers like this: